ارتباط با کاسبینو
شما میتوانید از فرم زیر در سریع ترین حالت نظرات ارزشمند خود را برای ما به جهت بهتر کردن خدماتمون وارد کنید
با استفاده از نقشه و آدرس فیزیکال دفتر شرکت را مزین به قدوم خودتان بنمایید


ادرس

خاکفرج کوچه 77 کوچه شهید خوشرفتار پلاک 3

تلفن

(025) 36638268

ایمیل

info@kasebino.com